0

ช่องทางโซเชียล
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube
 • Line
(0)
menu

นโยบายความเป็นส่วนตัว

(Privacy Notice) 


          บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด (ทีซีพี ช้อปในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)  ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ผู้ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน  ทีซีพี ช้อปจึงยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงได้มีมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความปลอดภัย 


          นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นและใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านได้ให้ไว้กับ ทีซีพี ช้อป ผ่านทางการให้บริการของทีซีพี ช้อปและการใช้งานเว็บไซต์ (Website) โซเชียลมีเดีย (Social Media) และแอพพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ ของทีซีพี ช้อป โดยตรงเท่านั้น ในกรณีที่ท่านได้กดลิงค์ (link) ไปยังเว็บไซต์ (Website) อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ (Website) ของทีซีพี ช้อปก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์ (Website) นั้น ๆ แยกต่างหากจากนโยบายฉบับนี้ 


          เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ โดยละเอียด เพื่อรับทราบถึงวิธีการที่ทีซีพี ช้อป จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ท่านพึงมีตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 


นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้แจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ทีซีพี ช้อป เก็บรวบรวม  

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

3. การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สาม 

4. ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

5. การลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล 

6. สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

7. การขอความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

8. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

9. การส่งหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 

10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล ช่องทางการติดต่อที่ซีพีและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทีซีพี ช้อป 


1. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ทีซีพี ช้อป เก็บรวบรวม

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับทีซีพี ช้อปทีซีพี ช้อปได้รับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่าน ต่อเมื่อ 

 • เมื่อท่านได้ให้ผ่านทางการสมัครสมาชิกหรือการใช้บริการเว็บไซต์ (Website) โซเชียลมีเดีย (Social Media) และแอพพลิเคชั่น  (Application) ต่างๆ ของทีซีพี ช้อป หรือ
 • เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากทีซีพี ช้อป หรือ 
 • เมื่อท่านติดต่อทีซีพี ช้อปผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางอื่น ๆ เป็นต้น  
 •  โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ทีซีพี ช้อปจะเก็บรวบรวม ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง เพศ ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน และ/หรือสำหรับจัดส่งสินค้า ที่อยู่อีเมล และเสียงที่บันทึกทางโทรศัพท์ หรือเครื่องบันทึกเสียงอื่น เป็นต้น  


1.2 การเก็บข้อมูลด้วยระบบอัตโนมัติทีซีพี ช้อปได้รับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการใช้ Cookies, Web beacons หรือเทคโนโลยีการระบุตัวตนอื่น ๆ เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ (Website) ของทีซีพี ช้อป โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ทีซีพี ช้อปจะเก็บรวบรวม ได้แก่ IP Address ของอุปกรณ์ของท่าน ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่ สิ่งบ่งชี้เฉพาะของอุปกรณ์ (Unique Device Identifier/UDID) สิ่งบ่งชี้ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Equipment Identifier/MEID) ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ รวมถึงการเก็บข้อมูลการเข้าถึงสินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ (Website) และแอพพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ ของทีซีพี ช้อป  


1.3 การเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่นทีซีพี ช้อปได้รับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการชำระเงิน เป็นต้น 


1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กทีซีพี ช้อปจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ในกรณีที่ทีซีพี ช้อปพบว่า เราได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี โดยไม่ได้เจตนา ทีซีพี ช้อป จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออกจากระบบการเก็บข้อมูลโดยทันที อย่างไรก็ตาม ทีซีพี ช้อปอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี จากบิดา มารดา หรือผู้ใช้อำนาจปกครองโดยตรง หรือเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าวก่อนการจัดเก็บข้อมูล 


2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

2.1 ทีซีพี ช้อปจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการจัดหาสินค้าและให้บริการ พัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  

 • เพื่อการสมัครและจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก 

 • เพื่อการสั่งซื้อ ส่งมอบสินค้า และบริการให้กับท่าน 

 • เพื่อออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี  

 • เพื่อการติดต่อสื่อสาร และยืนยันตัวตน 

 • เพื่อแลกรับของสมนาคุณ  

 • เพื่อประโยชน์ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดในทุกช่องทาง  

 • เพื่อตอบสนองการใช้งานเว็บไซต์ (Website) โซเชียลมีเดีย (Social Media) และแอพพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ ของทีซีพี ช้อป 

 • เพื่อวิจัยพัฒนา ปรับปรุงสินค้า และการให้บริการ  

 • เพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของท่าน  

2.2 ทีซีพี ช้อปจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้นี้ ตามฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 

 • ฐานสัญญา - เมื่อทีซีพี ช้อปจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าเข้าทำสัญญา 

 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย - เมื่อทีซีพี ช้อปจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
  เพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย  เมื่อทีซีพี ช้อปจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
  เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของทีซีพี ช้อป แต่อย่างไรก็ดี ทีซีพี ช้อปจะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน 

 • ฐานความยินยอม - เมื่อท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่ทีซีพี ช้อปในการประมวลผลข้อมูล 
  ส่วนบุคคลของท่าน
   


3. การเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สาม 

          ทีซีพี ช้อปจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคล หรือองค์กร หรือหน่วยงานภายนอกเพื่อความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการของทีซีพี ช้อป ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยทีซีพี ช้อป อาจะเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้ 


3.1 บริษัทในเครือของกลุ่มธุรกิจทีซีพี ได้แก่ บริษัท หมายความถึง บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด บริษัท ที.จี.เวนดิ้ง แอนด์ โชว์เคส อินดัสทรีส์ จำกัด บริษัท ไฮ-เกียร์ จำกัด บริษัท ที ซี-เทรดดิ้ง แอนด์ ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท เดอเบล จำกัด บริษัท เคทีดี พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด บริษัท กระทิงแดง เอ็กเซลเล้นซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เซอร์เคียวเฮอบอลเมด จำกัด บริษัท เฮลท์เว่น จำกัด หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งข้างต้นถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนบริษัทผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทนที่ทำงานในนามของทีซีพี ช้อปซึ่งได้จัดหาสินค้า หรือให้บริการกับทีซีพี ช้อป 


3.2 สำนักงานบัญชี สำนักงานตรวจสอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ 


3.3 หน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ที่บังคับใช้กฎหมาย


4. ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

          ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมไว้ตลอดระยะเวลาเท่าที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นสมาชิกและใช้บริการของทีซีพี ช้อป รวมถึงการใช้งานเว็บไซต์ (Website) โซเชียลมีเดีย (Social Media) และแอพพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ ของทีซีพี ช้อป หรือตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา หรือระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และภายหลังที่นิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับทีซีพี ช้อปสิ้นสุดลง เป็นระยะเวลา ไม่เกิน ปี  เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือจนกว่าจะสิ้นอายุความสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในกรณีที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี การอุทธรณ์ หรือฎีกา หรือจนกว่าระยะเวลาในการบังคับคดีตามกฎหมายจะสิ้นสุดลง 


5. การลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล 

5.1 ทีซีพี ช้อปจะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้อีกต่อไป


5.2 หากท่านไม่ประสงค์ให้ทีซีพี ช้อปเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น ท่านอาจขอให้ทีซีพี ช้อป ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองได้ โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้ใน ข้อ 11. อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้บริการของคุณ เช่น ทีซีพี ช้อป อาจจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการให้กับท่านได้ หรือการแลกคะแนนหรือของสมนาคุณที่จะต้องผูกกับบัญชีผู้ใช้งานของท่าน เป็นต้น 


6. สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

          ท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

6.1 สิทธิในการเข้าถึงและการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล 


6.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยทีซีพี ช้อปจะเชื่อถือว่าข้อมูลที่ท่านให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แท้จริง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 


6.3 สิทธิในการขอลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ 


6.4 สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด 


6.5 สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านประสงค์ให้ทีซีพี ช้อปโอนย้ายข้อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น 


6.6 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องคัดค้านการประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลของทีซีพี ช้อป 


6.7 สิทธิในการขอถอนความยินยอม เมื่อท่านได้ให้ความยินยอมกับทีซีพี ช้อปในการประมวลผลข้อมูล 
ส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา 
 


          ทั้งนี้ การไม่ให้ความยินยอมหรือการถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่านการใช้งานหน้าเว็บไซต์ (Website) โซเชียลมีเดีย (Social Media) และแอพพลิเคชั่น (Application) ของทีซีพี ช้อป หรืออาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับบริการบางอย่าง เช่น ท่านอาจจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม โปรโมชั่นต่าง ๆ หรือไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท่าน หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ท่าน เป็นต้น 


          ในกรณีที่ท่านต้องการที่จะใช้สิทธิตามข้อ ข้างต้น กรุณาติดต่อทีซีพี ช้อปตามช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้ใน ข้อ 11. ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  


7. การขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

          ทีซีพี ช้อปจะขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะในกรณที่ไม่มีฐานทางกฎหมาย 
ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือในกรณีที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เท่านั้น 


8. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

8.1 ทีซีพี ช้อปได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการข้อมูล ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ ป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย การใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 


8.2 ในกรณีที่ธุรกรรมบางอย่างบนเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คมีความจำเป็นที่จะต้องใช้รหัสผ่านในการลงชื่อเข้าใช้ (Log-in) ท่านมีหน้าที่เก็บรักษารหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับ โดยทีซีพี ช้อปจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรั่วไหลหรือถูกละเมิดจากการที่ท่านมอบรหัสผ่านของท่านให้กับบุคคลอื่น 


8.3 หากท่านใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือร่วมกับบุคคลอื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ ทีซีพี ช้อป ขอแนะนำท่านว่า ท่านจะต้องไม่เลือกให้คอมพิวเตอร์จดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องออกจากระบบทุกครั้ง เมื่อท่านหยุดใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือดังกล่าว และการใช้งานเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คของทีซีพี ช้อป ท่านควรตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้มีความเหมาะสมกับตัวท่านเอง 


9. การส่งหรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 

9.1 ทีซีพี ช้อปได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบการเก็บข้อมูลแบบคลาวด์ (cloud storage) ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีและเป็นสากล รวมถึงมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่ากับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย 


9.2 ทีซีพี ช้อปอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบริษัทในเครือของทีซีพี ช้อป หรือคู่ค้าของทีซีพี ช้อป ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทั้งนี้ ทีซีพี ช้อปได้กำหนดให้บริษัทในเครือของทีซีพี ช้อป หรือคู่ค้าของทีซีพี ช้อปจัดหามาตรการในการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเพียงพอ 


10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล ช่องทางการติดต่อที่ซีพีและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ทีซีพี ช้อป 

10.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ ทีซีพี ช้อปอาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้ เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจและการดำเนินงานของทีซีพี ช้อป รวมถึงเมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีการเปลี่ยนแปลง 


10.2 ทีซีพี ช้อปจะประกาศแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้บนเว็บไซต์ 


10.3 หากท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทีซีพี ช้อป รวมถึงการร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทีซีพี ช้อปได้ที่ : 


บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด 

เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน 

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 

หมายเลขโทรศัพท์           0 2415 0100-3 

Email Address:               DPO@tcp.com 

 เว็บไซต์                            https://shop.tcp.com 

 Facebook fanpage ของ shop.tcp.comTikTok ของ shop.tcp.comIG ของ shop.tcp.comYoutube ของ shop.tcp.comLINE OA ของ shop.tcp.com

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน  

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 

  shopcontact@tcp.com


Copyright ® 2023 shop.tcp.com